LASJUNAS

Ons beleid

LasJunas

Algemene voorwaarden diensten 2019

Rev.00 januari 2019

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LasJunas en een cliënt waarop LasJunas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

LasJunas zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LasJunas zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan LasJunas melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag LasJunas het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag LasJunas de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

LasJunas moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij LasJunas.

 

 1. Betaling

LasJunas vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en/of op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. LasJunas vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio en/of op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met LasJunas is betaling in termijnen mogelijk.

 

 1. Personeel

LasJunas heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers van de nagelstudio, indien LasJunas dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling de medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door LasJunas.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet LasJunas voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LasJunas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
LasJunas neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem en/of op een klantenkaart. LasJunas behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LasJunas zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

LasJunas is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LasJunas verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

LasJunas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat LasJunas is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
LasJunas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar LasJunas.

 

 1. Garantie

LasJunas geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte en slechte thuisverzorging
 • Bij cliënt onder de 18 jaar.
 • Bij nagelbijten.

 

 1. Beschadiging & diefstal

LasJunas heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LasJunas meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van LasJunas en de behandelende nagelstyliste. LasJunas moet de klacht binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal LasJunas de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien LasJunas en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

 1. Nail art & Copyright

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de cliënt behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LasJunas het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen LasJunas en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Leeftijd

De minimale leeftijd die LasJunas hanteert voor het zetten van kunstnagels is 18 jaar. Voor behandelingen onder de 18 jaar graag even contact opnemen met LasJunas.

LasJunas

Privacy beleid 2019

Rev.00 januari 2019

 1. Identiteit
  Nagelstudio Lasjunas, gevestigd te Haarlem, vertegenwoordigd door Astrid Klerk – van der Voort is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zoals benoemd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nagelstudio LasJunas
Tapperweg 59

1e etage unit 8J

2031 ET  Haarlem
Tel: 023 – 57 686 95
E-Mail: info@lasjunas.nl

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Nagelstudio LasJunas verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak, tijdens een behandeling of bij een verzoek voor informatie:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-Mail adres
  – Foto’s van uw handen (alleen met expliciete mondelinge toestemming uwerzijds)

Wij verwerken nadrukkelijk geen persoonsgegevens die onder de wet AVG/GDPR vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens of medische gegevens. Tevens behandelen wij geen personen jonger dan 18 jaar en leggen wij hier dus ook geen persoonsgegevens van vast.

 

 1. Met welk doel en welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens
  Nagelstudio LasJunas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Wettelijke eisen aan verwerking van administratie
  – Plannen van afspraken/agenda
  – Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  – Afhandeling van betalingen
  – U te informeren bij wijzigingen in onze dienstverlening
  – Plaatsing van gastenboek berichten op onze website, optioneel sturen wij u een bedankje
  – Foto’s kunnen na expliciete toestemming door ons gebruikt worden voor promotie doeleinden op onze website en social media pagina’s

 

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens
  Nagelstudio LasJunas bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelen. Gegevens die niet vallen onder wettelijke bewaartermijnen zullen wij maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze nagelstudio verwijderen. Om dit te bewerkstelligen zullen wij twee keer per jaar onze administratie en mail doornemen en opschonen.

Uitzondering hierop vormen de foto’s welke wij gebruiken op onze website en social media pagina’s. Voor plaatsing worden deze volledig geanonimiseerd. Indien u uw toestemming voor plaatsing intrekt dient u hiervoor een verzoek bij Nagelstudio LasJunas in te dienen.

 

 1. Delen van gegevens met derden
  Nagelstudio LasJunas deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Voor diensten waar derden gegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarbij derden geen gebruik mogen maken van uw gegevens anders dan voor de dienstverlening aan Nagelstudio LasJunas en waarbij een afdoende gegevensbeveiliging gegarandeerd wordt.

 

 1. Internet (website/cookies)
  Nagelstudio LasJunas maakt op haar website alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die onze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de werking en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website op alle apparatuur goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeur instellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor de analytische functionaliteiten binnen onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiertoe hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Deze is zo ingesteld dat de gegevensverzameling geanonimiseerd wordt en dat deze informatie ook niet door Google zelf voor enig ander doel gebruikt mag worden.

 

 1. Externe gegevens opslag en beheer
  Nagelstudio LasJuns maakt gebruik van diensten van derden voor de website en E-Mail, deze worden echter door ons zelf beheerd waarbij de derde partijen (contractueel) geen toegang tot de data en daarmee eventueel opgeslagen persoonsgegevens (gastenboek/E-Mail) hebben.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft te alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat wij uw gegevens voor u verzamelen en elektronisch aan u of een derde van uw keuze aanleveren.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@lasjunas.nl.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Mocht u meer informatie betreffende privacy en wetgeving willen weten of een klacht hebben die u bij de toezichthouder wil indienen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging
  Nagelstudio LasJunas neemt uw privacy zeer serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u desondanks zorgen of vragen hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die Nagelstudio LasJunas van u verwerkt dan kunt u contact opnemen met ons.